آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بناب

آزمایشگاه مرکزی شامل مجموعه ای از تجهیزات مهم جهت بررسی کیفی و کمی مواد است که با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه بناب و سایر مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی کشور تشکیل شده است.

شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی
41
آزمایشگاه تخصصی
+250
دستگاه و آزمون
+200
آزمون انجام شده
7
کارشناس آزمایشگاه

منتخب خدمات و تجهیزات

راهنمای ثبت سفارش

راهنمای ثبت سفارش و ارسال نمونه جهت آنالیز در واحدهای آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ارومیه

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

آیین‌نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش عالی

نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست

دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه ها و کارگاه ها