خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی نساجی

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت (نمونه| دقیقه| ساعت) لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
اندازه گیری نیروی پارگی پارچه (برای5نمونه) Tensile Tester ۱۰0000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری نیروی پارگی نخ (برای5نمونه) Tensile Tester ۱۰0000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری نیروی پارگی الیاف (برای10نمونه) Tensile Tester ۲۰0000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری استحکام کششی نمونه های خاص (برای5نمونه) Tensile Tester 90000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری ظرافت الياف پنبه (برای3نمونه) Micronaire ۵0000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری رسیدگی الیاف پنبه (برای100نمونه) میکروسکوپ نوری ۱۰0000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری ظرافت الياف(برای100مونه) میکروسکوپ نوری ۱۰0000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری طول الياف پشم و الیاف مصنوعی (برای30نمونه) به روش دستی 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری طول الياف پشم و الیاف مصنوعی Fiber Diagram Machine 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری رطوبت بازیافتی و رطوبت محتوى Moisture Analyzer Sartorius 75000۰ ساعت - اعضای گروه
اندازه گیری فر و موج (crimp) (برای10نمونه) - 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
نخ تعیین ضریب اصطکاک نخ (برای5نمونه) - 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تعیین نمره نخ (برای5نمونه) - 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری تاب نخ (برای5نمونه) Twist Counter 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
سنجش نایکنواختی نخ (برای3نمونه) Uster Tester ۱50000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری نفوذپذیری آب(برای5نمونه) Water Proof Tester 70000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
بررسی مقاومت سایشی پارچه(تا۱۰۰۰۰دور) - 1200000 نمونه‌ای - اعضای گروه
بررسی پرزدهی پارچه - 30000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری وزن متر مربع پارچه (برای3نمونه) Square Meter Balance 30000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری ضخامت پارچه(برای5نمونه) Thickness Tester 30000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
بررسی خواص خمشی پارچه (برای5نمونه) Bending Tester 60000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تعیین تراکم تاری و پودی (برای3نمونه) - 30000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تعیین طرح بافت پارچه - 1000000 نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری درصد جمع شدگی کلاف نخ در حرارت خشک(برای3نمونه) - 70000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری درصد جمع شدگی کلاف نخ در آب جوش(برای3نمونه) - 70000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری pH محلول (برای3نمونه) pHمتر 40000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تهیه تصویر با استفاده از میکروسکوپ نوری میکروسکوپ نوری 65000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تعیین تعداد رشته های فیلامنت - 60000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
بررسی چروک پذیری پارچه (برای5نمونه) - 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
بررسی ثبات نوری - ۲50000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
بررسی ثبات رنگ در برابر شرایط مختلف جوی و نور - 850000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
ثبات رنگ در برابر نور - 70000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری ثبات سایشی - 45000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
اندازه گیری زاویه تماس استاتیک - 75000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تعیین جنس الیاف (آنالیز كیفی بسته به جنس الیاف) - ۱20000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تعیین جنس الياف ( آنالیز کمی بسته به جنس الیاف) - ۲50000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
ثبات در برابر عرق بدن (اسیدی) - ۱80000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
ثبات در برابر عرق بدن (قلیایی) - ۱80000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
بررسی مقاومت در برابر UV (۴۸ساعت پلی پروپیلن)  
Suntest
 
 
430000۰
 
ساعتی - اعضای گروه
بررسی موثر بودن UV (۹۶ساعت پلی استر) Suntest 530000۰ ساعتی - اعضای گروه
اندازه گیری قطر به روش میکروسکوپ (دوربینی) میکروسکوپ دوربین دار 65000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
تعیین نقطه ذوب الياف ترمومتر دیجیتال 50000۰ نمونه‌ای - اعضای گروه
الكتروريسي اماده سازي نمونه 1200000 ساعتی - اعضای گروه