خدمات آزمایشگاهی گروه‌های مهندسی شیمی و پلیمر

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت (نمونه| دقیقه| ساعت) لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
آون خلا آون الکتریکی 500000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-
آون الکتریکی آون الکتریکی 200000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-
طیف نگاری مرئی-ماورا بنفش طیف نگاری مرئی-ماورابنفش 650000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر مهدی حاتمی
طیف سنجی مادون قرمز FT-IR 700000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر مهدی حاتمی
اندازه‌گیری pH pH متر 100000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر مهدی حاتمی
آنالیز حرارتی TGA 1800000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر مهدی حاتمی
سانتریفیوژ سانتریفیوژ 750000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-
حمام التراسونیک حمام التراسونیک 110000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-
هموژنایزر پروبی (التراسونیک) هموژنایزر پروبی 250000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-
هیتر استیرر هیتر استیرر 50000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-
کوره الکتریکی کوره الکتریکی 300000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-
توزین دقیق ترازوی دیجیتال 30000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
-