خدمات آزمایشگاهی گروه مهندسی مواد و متالورژی

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
کوره باکسی 1000 درجه کوره باکسی 300000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر وحید آقائی لشگری
کوره تیوبی 1200 درجه کوره تیوبی 600000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
کوره تیوبی خلا 1200 درجه کوره تیوبی خلا 1800000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر بهزاد بینش
کوره تیوبی تا 500 درجه تحت اتمسفر کوره تیوبی 400000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
کوره تیوبی تا 1200 درجه تحت اتمسفر کوره تیوبی 1100000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
استفاده از آون معمولی آون 100000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر وحید آقائی لشگری
تست سختی سختی سنج یونیورسال 100000 سنجش نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر مهدی شبان
تست ضربه تا J 50 تست ضربه J200 100000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
تست ضربه تا J 200 تست ضربه J200 150000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
میکروسکوپ نوری (مشاهده و ثبت عکس) میکروسکوپ نوری 400000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
میکروسکوپ نوری (آنالیز تصویر) میکروسکوپ نوری 100000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
مانت گرم (تک نمونه) مانت گرم 80000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
مانت گرم (3 نمونه) مانت گرم 160000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
پولیش پولیشر 100000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
اچ نمونه­های متالوگرافی اچ نمونه­های متالوگرافی 100000 نمونهای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
اندازه‌گیری pH pH متر 150000 نمونهای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر ویدا خلیلی
برش با کاتر کاتر از 300000 تا
1200000 بنابر سختی
هر برش نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
اولتراسونیک معمولی هموژنایزر اولتراسونیک 50000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر لیلا فتح یونس
اولتراسونیک با تنظیم دما هموژنایزر اولتراسونیک 100000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر لیلا فتح یونس
 
دانه بندی با شیکر الک
شیکر الک 100000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
اولتراسونیک پروبی اولتراسونیک پروبی 1000000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر ویدا خلیلی
توزین (4 رقم اعشار) ترازو 50000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
همزن مغناطیسی حرارتی همزن مغناطیسی حرارتی 200000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
هود شیمیایی هود شیمیایی 200000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
امپدانس پتانسیو استات، مولتی‌متر 300000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
آمپرمتری، پتانسیومتری و انواع ولتامتری پتانسیو استات، مولتی‌متر 700000 ساعتی نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر ویدا خلیلی
تست های پوشش دهی الکتروشمیایی پوشش دهی الکتروشیمیایی 700000  
ساعتی
نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر لیلا فتح یونس
تست جامینی آزمون سختی‌پذیری 500000 نمونه ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر وحید آقائی لشگری