خدمات آزمایشگاهی گروه مهندسی مواد و متالورژی

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
کوره باکسی 1000 درجه کوره باکسی 750000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر وحید آقائی لشگری
کوره تیوبی 1200 درجه کوره تیوبی 850000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
کوره تیوبی خلا 1200 درجه کوره تیوبی خلا 3000000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر بهزاد بینش
کوره تیوبی تا 500 درجه تحت اتمسفر کوره تیوبی 700000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
کوره تیوبی تا 1200 درجه تحت اتمسفر کوره تیوبی 800000
(هر ساعت اضافه 20%)
ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
استفاده از آون معمولی آون 200000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر وحید آقائی لشگری
تست سختی سختی سنج یونیورسال 400000 سنجش نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر مهدی شبان
تست ضربه تا J 50 تست ضربه J200 600000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
تست ضربه تا J 200 تست ضربه J200 800000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
متالوگرافی متالوگرافی 1200000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
میکروسکوپ نوری (مشاهده و ثبت عکس) میکروسکوپ نوری 1000000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
میکروسکوپ نوری (آنالیز تصویر) میکروسکوپ نوری 600000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
مانت گرم (تک نمونه) مانت گرم 300000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
مانت گرم (3 نمونه) مانت گرم 160000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
پولیش پولیشر 200000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
اچ نمونه‌های متالوگرافی اچ نمونه‌های متالوگرافی 200000 نمونهای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
اندازه‌گیری pH pH متر 300000 نمونهای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر ویدا خلیلی
برش با کاتر کاتر از 300000 تا
1200000 بنابر سختی
هر برش نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر محمد امامی
اولتراسونیک معمولی هموژنایزر اولتراسونیک 200000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر لیلا فتح یونس
اولتراسونیک با تنظیم دما هموژنایزر اولتراسونیک 300000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر لیلا فتح یونس
 
دانه بندی با شیکر الک
شیکر الک 400000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
اولتراسونیک پروبی اولتراسونیک پروبی 2000000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر ویدا خلیلی
توزین (4 رقم اعشار) ترازو 200000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
همزن مغناطیسی حرارتی همزن مغناطیسی حرارتی 350000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
هود شیمیایی هود شیمیایی 200000 ساعت نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
تمام اعضای گروه
امپدانس پتانسیو استات، مولتی‌متر 300000 نمونه‌ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر علی فردی ایلخچی
آمپرمتری، پتانسیومتری و انواع ولتامتری پتانسیو استات، مولتی‌متر 700000 ساعتی نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر ویدا خلیلی
تست های پوشش دهی الکتروشمیایی پوشش دهی الکتروشیمیایی 700000  
ساعتی
نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر لیلا فتح یونس
تست جامینی آزمون سختی‌پذیری 500000 نمونه ای نمونه دوم 20%،
نمونه سوم و بیشتر 30%،
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان 15%
دکتر وحید آقائی لشگری