لیست خدمات آزمایشگاه مرکزی

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
Contact AFM میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 1,500،000 نمونه - دکتر حکیمه قلعه
AFM contact -non میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 1,500،000 نمونه - دکتر حکیمه قلعه
AFM در محیط مایع میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 2,500،000 نمونه - دکتر حکیمه قلعه
Lateral force microscopy میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) 2,000،000 نمونه - دکتر حکیمه قلعه
اکسیداسيون الکترولیتی پلاسمای پالسی سطوح فلزي PEO 1,500،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
دكتر ليلا فتح يونس
Cyclic Voltammetry IIVIUM+RE 1,200،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Linear Sweep Voltammetry IIVIUM+RE 1,200،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Tafel Plot IIVIUM+RE 1,500،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Chronoamperometry IIVIUM+RE 1,200،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Chornopotentiometry IIVIUM+RE 1,200،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Open Circuit Potential IIVIUM+RE 300،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Electrochemical Impedance spectroscopy IIVIUM+RE 1,500،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Electrochemical Noise IIVIUM+RE 1,500،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Galvanostatic Charge/Discharge IIVIUM+RE 1,200،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
Linear Sweep Current IIVIUM+RE 1,200،000 نمونه - دکتر ويدا خليلي
تست کشش و فشار گرم دستگاه کشش و فشار گرم 15 تن 2,500،000 نمونه -  
پرینتر سه بعدی پرینتر سه بعدی 300،000 ساعتی -  
دوربین حرارتی دوربین حرارتی 2,000،000 ساعتی -