خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی عمران

نام خدمات تجهیزات مورد استفاده هزینه خدمت (به ازای واحد خدمت) (ریال) واحد خدمت لیست تخفیف‌ها لیست اعضای هیات علمی برای تایید علمی خدمت
مشاوره اولیه و امکان‌سنجی انجام آزمایش میز لرزه میز لرزه‌ی تک­‌محوری 4،500،000 پروژه - دکتر پیمان نرج‌­آبادی‌فام
ساخت مدل مورد آزمایش میز لرزه میز لرزه‌ی تک­‌محوری توافقی نمونه توافقی دکتر پیمان نرج‌­آبادی‌فام
نصب مدل مورد آزمایش روی میز لرزه میز لرزه‌ی تک­‌محوری 8،000،000 تا 16.000،000 نمونه مدل دوم: 30%
مدل سوم و بیشتر: 50%
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان: 20%
اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها: 10%
دکتر پیمان نرج‌­آبادی‌فام
انجام هر آزمایش میز لرزه
(هر تحریک زلزله یا تحریک مشابه متعارف)
میز لرزه‌ی تک‌­محوری 9،000،000 تا 13،000،000 آزمایش مدل دوم: 30%
مدل سوم و بیشتر: 50%
اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های استان: 20%
اساتید و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها: 10%
دکتر پیمان نرج‌­آبادی‌فام
توقف اضافی مدل روی میز لرزه میز لرزه‌ی تک­‌محوری 800،000 هر یک روز - دکتر پیمان نرج‌­آبادی‌فام
آزمایش مقاومت تک محوری بر روی نمونه خاک تا قطر100 میلی لیتر دستگاه تک‌محوری محصور نشده 600،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش فشاری سه محوری به قطر 38 میلیمترUU دستگاه سه‌محوری دیجیتالی 2.500،000 3 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش فشاری سه محوری به قطر 38 میلیمترCU دستگاه سه‌محوری دیجیتالی 18.000،000 3 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش فشاری سه محوری به قطر 38 میلیمترCD دستگاه سه‌محوری دیجیتالی 18.600،000 3 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش برش مستقیم  بدون زهکشی و تحکیم شامل 3 نمونه با تنش عمودی متفاوت دستگاه برش مستقیم خاک 2.000،000 1 سری - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش تحکیم دستگاه تحکیم 5.000،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
تعیین چگالی ذرات خاک GS پیکنومتر و اون 800،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
تعیین دانسیته خاک به روش موم گیری استوانه مدرج و ... 400،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
تعیین حدود اتربرگ با حداقل سه نقطه دستگاه کاساگرانده، اون و ... 750،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش دانه بندی به روش مکانیکی شیکر برقی و الکهای دانه بندی 650،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش هیدرومتری تجهیزات هیدرومتری 1000،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش پروکتور استاندارد تجهیزات تراکم و اون 1.500،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش پروکتور اصلاح شده تجهیزات تراکم و اون 1.800،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش نفوذپذیری بار ثابت تجهیزات نفوذپذیری 1.500،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش نفوذپذیری بار متغیر تجهیزات نفوذپذیری 1.400،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش المان خمشی بندرالمنت 1.400،000 1 نمونه در صورت انجام آزمایش توسط متقاضی: 50% دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش مقاومت فشاری جک بتن شکن  و پنج قالب نمونه گیری بتن 1،800،000 5 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش خمش جک مقاومت خمشی 1،400،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
هم ارز ماسه هم ارز ماسه 600،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
دانه بندی دستگاه تكان‌دهنده سرندها (شيكر) 1،200،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
درصد رطوبت اون (گرم خانه) 600،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
بلین بلین 800،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
اسلامپ اسلامپ 450،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی
آزمایش ویکات ویکات 850،000 1 نمونه - دکتر مهدی بابایی
دکتر احمد فهمی