معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی نساجی

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی نساجی:
دکتر رضا ثقفی
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~rsaghafi
ایمیل:
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1611

کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی نساجی:
   - مهندس فخرالدین حسن‌زاده (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1335)