معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌های گروه‌ مهندسی اپتیک و لیزر

سرپرست آزمایشگاه‌های گروه‌ مهندسی اپتیک و لیزر:
دکتر علی نوید
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~anavid
ایمیل: ha-navid [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1623کارشناس آزمایشگاه‌های گروه‌ مهندسی اپتیک و لیزر:
   - مهندس مرتضی شریفی (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1323)