معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌های گروه مهندسی مواد و متالورژی

سرپرست آزمایشگاه‌های گروه‌های مهندسی مواد و متالورژی:
دکتر علی فردی ایلخچی
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~afardi
ایمیل: ali.fardi [at] ubonab.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1624کارشناس آزمایشگاه‌هی گروه‌های مهندسی مواد و متالورژی:
   - مهندس فخرالدین حسن‌زاده (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1335)