برنامه هفتگی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی برق

برنامه هفتگی کلاس‌های آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی برق دانشگاه بناب در نیم‌سال اول ۹۹-۹۸
۱۷-۱۹ ۱۵-۱۷ ۱۳-۱۵ ۱۰-۱۲ ۸-۱۰ ساعت برگزاری روز
مکان کلاس
  آز الکترونیک۱(اپتیک)
دکتر حاجی‌بدلی
آز الکترونیک ۱ (گ۲)
زهرا عزتی
آز الکترونیک ۱ (گ۱)
زهرا عزتی
  آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ/آزمایشگاه کنترل شنبه
    آز الکترونیک۳
دکتر آذرنیا
آز مبانی برق (نساجی)
مختارنژاد
آز مبانی برق (نساجی)
مختارنژاد
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
      آز مبانی برق (مواد)
دکتر آذرنیا
  آزمایشگاه مدارهای مخابراتی/آزمایشگاه ابزار دقیق
  آز مبانی برق (مواد)
زهرا عزتی
آز مبانی برق (مواد)
زهرا عزتی
آز مبانی برق (مواد)
زهرا عزتی
  آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ/آزمایشگاه کنترل یک‌شنبه
 
  آز الکترونیک۲ (اپتیک)
دکتر حاجی‌بدلی
آز الکترونیک۲ (اپتیک)
دکتر حاجی‌بدلی
    آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
    آز ماشینهای الکتریکی۱
(گ۵)
دکتر موذن
    آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی
  آز کنترل صنعتی
دکتر شجاع
      آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ/آزمایشگاه کنترل دوشنبه
  آز مدارهای الکتریکی
دکتر محمدزاده
  آز مبانی برق(مکانیک)
فرزاد علیزاده
  آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
    کارگاه برق(گ۲)
فرزاد علیزاده
  کارگاه برق(گ۱)
فرزاد علیزاده
کارگاه برق
      آز ماشینهای الکتریکی۱
(گ۲)
دکتر موذن
آز ماشینهای الکتریکی۱
(گ۱)
دکتر موذن
آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی
      آز مدارهای مخابراتی
(گ۱)
دکتر شریفی
  آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ/آزمایشگاه کنترل سه­‌شنبه
          آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال
    کارگاه برق(گ۵)
فرزاد علیزاده
کارگاه برق(گ۴)
فرزاد علیزاده
کارگاه برق(گ۳)
فرزاد علیزاده
کارگاه برق
      آز ماشینهای الکتریکی۱
(گ۴)
دکتر موذن
آز ماشینهای الکتریکی۱
(گ۳)
دکتر موذن
آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی
  آز کنترل خطی
دکتر محمدزاده
      آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ/آزمایشگاه کنترل چهارشنبه
    آز ابزاردقیق
دکتر رحیمی
    آزمایشگاه مدارهای مخابراتی/آزمایشگاه ابزار دقیق
      آز سیستم دیجیتال۱
(گ۲)
علی خاکپور
آز سیستم دیجیتال۱
(گ۱)
علی خاکپور
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال پنج‌شنبه