لیست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه مهندسی برق

 
 
 ردیف نام آزمایشگاه/کارگاه محل استقرار
1 آزمایشگاه کنترل طبقه سوم دانشکده علوم پایه
2 آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ طبقه سوم دانشکده علوم پایه
3 آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال روبروی خوابگاه خواهران
4 آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی روبروی خوابگاه خواهران
5 کارگاه برق روبروی خوابگاه خواهران
6 آزمایشگاه مدارهای مخابراتی روبروی آمفی تئاتر هشترودی
7 آزمایشگاه ابزار دقیق روبروی آمفی تئاتر هشترودی