لیست تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی عمران

لیست تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی گروه مهندسی عمران دانشگاه بناب
عکس خلاصه کارکرد سطح خطر محل استقرار وضعیت کار تعداد کاربرد کشور سازنده مدل برند
(شرکت سازنده)
نام دستگاه ردیف
انگلیسی فارسی
تعیین مقاومت فشاری نمونه های استونه ای 15*30 و مکعبی 15*15 خطر برق گرفتگی – آسیب به دست آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 2 آموزشی-پژوهشی ایران 200 تن دیجیتالی SMI مکانیک خاک ایران Compression Testing Machines جک بتن شکن
 
1
تعیین مقاومت خمشی مصالح مانند
نمونه های بتنی مخصوص برای خمش  -موزائیک - بلوک سقفی و پلی استایرن
خطر برق گرفتگی -  آسیب به دست آزمایشگاه
تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
سالم 1 آموزشی-پژوهشی ایران برقی دیجیتالی پارس وئوآزما Bending test apparatus جک مقاومت خمشی (تعيين مقاومت خمشي مصالح) 2
تعيين تغيير جرم مصالح سنگي و نمونه هاي بتن هنگام غوطه ور شدن در آب
 
کم خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 1 آموزشی ایران - پارس وئوآزما Specific gravity bench set
 
میز ارشمیدس
(تعيين چگالي و جذب آب مصالح سنگي ريزدانه)
3
بعد از تعیین طرح اختلاط کارایی بتن توسط اسلامپ تعیین می­شود بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 3
ست کامل
آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Slump test اسلامپ 4
بالن شيشه‌اي از جنس پيركس،براي تعيين ميزان دانسيته نسبي (وزن مخصوص) ذرات جامد سيمان پرتلند به كار برده مي‌شود بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 5 آموزشی ایران Schott مکانیک خاک ایران loshatolie Balloon بالن لوشاتيله 5
تعيين نرمي سيمان پرتلند توسط دستگاه نفوذپذيري هوا بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 1 آموزشی ایران - پارس وئوآزما The Blain Air Permeability بلين 6
تعيين زمان گيرش سيمان (اولیه و ثانویه) بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 10 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران V cut وی کات 7
جهت مخلوط مصالح ملات سیمان خطر برق گرفتگی آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 1 آموزشی ایران minneapolis پارس وئوآزما Cement mixer مخلوط كن 8
استریل یا خشک کردن مصالح - دارای برنامه‌ریزی دمایی، تا دمای ٢٥٠ درجه سانتیگراد است خطر برق گرفتگی آزمایشگاه
تکنولوژی بتن- مکانیک خاک
سالم 2 آموزشی ایران - فن آزما گستر Oven اون (گرم خانه) 9
جهت خرد کردن(در سایز های مختلف)     مصالح سنگی و بتنی پر خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 1 آموزشی-پژوهشی ایران - مکانیک خاک ایران Crusher سنگ‌شكن 10
قالب های مکعبی و استوانه ای جهت تهیه نمونه های آزمایشگاهی و استخراج اطلاعات مربوطه بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 30 آموزشی ایران - پارس وئوآزما Concrete sampling molds قالب های نمونه گیری بتن 11
توزين مصالح بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن و مکانیک خاک
سالم 2 آموزشی ژاپن AND EK -6100i
 
AND
 GF -6100
AND Laboratory Balances
 
ترازوی دیجیتالی
(با دقت 1/0             - 01/ گرم)
12
توزين مصالح بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 2 آموزشی ایران - HAMED Mechanical scales ترازوی مکانیکی 20کیلوی 13
برای جداسازی مصالح خاک - شن (دانه بندی خاک ها) بی خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن و مکانیک خاک
سالم 20عدد آموزشی ایران - پارس -  بابک SIEVE الک آزمایشگاهی 14
برای تعیین میزان تمیزی ماسه از ریزدانه‌ها (رس، لای) است و هدف تعیین نسبت حجم ماسه به حجم کل خاک (ماسه، لای، رس) است. کم خطر آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 1 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Sand Equivalent هم ارز ماسه (SE) 15
برای ویبره کردن نمونه های استوانه ای و مکعبی بتن و برای بیرون راندن هوایی داخل نمونه ها خطر برق گرفتگی آزمایشگاه
تکنولوژی بتن
سالم 1 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Concrete vibrating tables میز ویبره 16
برای بدست آوردن حد روانی (آزمایش حد روانی ( LL) از جام کاساگراند استفاده می شود بی خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 3 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Liquid limit devices (Casagrande)
 
جام کاساگرانده 17
برای بدست آوردن حد خمیری از این شیشه استفاده می کنند بی خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 آموزشی - - - Plastic Limit شیشه مخصوص
آزمایش حد خمیری
18
تعيين دانه‌بندي خاكهايي با اندازه‌ دانه‌هاي كوچك
(لاي و رس)
بی خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 3 آموزشی آمریکا - FISHER USA Hydrometer Analysis هيدرومتري 19
كاهش دادن حجم خاك در اثر خارج ساختن هوا با استفاده از اعمال نیرو. کم خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Proctor moulds and rammers تراكم 20
تعیین وزن مخصوص خاک در محل را به روش مخروط ماسه‌ای کم خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 2 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Sand density cone apparatus تجهیزات تعیین دانسیته در محل به روش مخلوط ماسه
(سندباتل)
21
تعيين ضريب نفوذ‌پذيري خاك در راه‌سازي، ساختمان-سدسازي، هيدروليك، زهكشي‌ها ومناطقي كه تراز آب زيرزميني بالا است کم خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Coefficient of
Permeability
ست نفوذ پذیری 22
مورد استفاده براي برآورد سرعت و مقدار نشست تحكيمي سازه‌ها واقع بر خاكهاي رسي و فشار پيش تحكيمي کم خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 2 آموزشی- پژوهشی ایران - مکانیک خاک ایران Consolidation دستگاه تحکیم 23
مورد استفاده براي بررسي مقاومت برشي تقريبي خاكهاي چسبنده بر حسب تنش كل خطر برق گرفتگی آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 آموزشی- پژوهشی ایران - مکانیک خاک ایران Unconfined Compression دستگاه تک محوری محصور نشده 24
مورد استفاده براي انواع خاك‌ها (چسبنده و دانه‌اي)
براي بدست آوردن پارامترهاي مقاومت برشي خاك است c وf  - C يا f
پر خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 آموزشی - پژوهشی ایران - مکانیک خاک ایران Tri-axial test set digital دستگاه سه محوری دیجیتالی 25
 
تعيين پارامترهاي مقاومت برشي خاك
f و C
خطر برق گرفتگی آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 2 آموزشی- پژوهشی ایران - مکانیک خاک ایران Direct shear برش مستقيم
 
26
براي تعيين ظرفيت باربري خاك متراكم شده است. خطر برق گرفتگی آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 آموزشی- پژوهشی ایران - مکانیک خاک ایران California Bearing Ratio نسبت باربري كاليفرنيا
 (CBR)
 
27
تعيين نسبت وزن مخصوص بخش جامد خاك به وزن مخصوص آب است. کم خطر آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 5 آموزشی ایران - سایتال صنعت آذربایجان Specific Gravity of Soil Solids ست تعيين Gs 28
وسيله‌اي براي جداسازي دانه‌هاي خاك توسط الكهاي استاندارد در يك دوره زماني پر خطر آزمایشگاه مکانیک خاک یکی سالم
و دیگری خراب
2 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران Sieve Shaker دستگاه تكان‌دهنده سرندها (شيكر) 29
میز لرزه تک محوری قادر به شبیه سازی آثار زلزله های مختلف روی مدل های سازه ای اعم از شبه استاتیک - نیروی موثر-تمثیل دینامیکی- میز لرزه ای - دوگانه ترکیب میزلرزه با تمثیل دینامیک است پر خطر آزمایشگاه سازه و زلزله سالم 1 پژوهشی ایران - شرکت سنتام Single Axial Seismic Table System دستگاه میز لرزه‌ی تک‌محوری
 
30
سیستم آزمایش کرنش کوچک (شبه اتوماتیک) وسیله ای برای کنترل،قرائت،و ثبت داده ها در تعیین سرعت موج برشی یا سرعت موج فشار خطر برق گرفتگی آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 پژوهشی ایران - شرکت مواد ساخت آزما ویستا Bending element device دستگاه المان خمشی
(کرنش کوچک شبه اتوماتیک)
31
دستگاه فریزرتنش سرما و گرما به نحوی طراحی شده است که عملیات سرد کردن و گرم کردن و یا ترکیب این دو را به راحتی انجام می دهد خطر برق گرفتگی آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 پژوهشی ایران مدل GDF40.200 شرکت طراحی مهندسی گروک (دانش بنیان)
 
Cold and Heat Freezer دستگاه فریزر تنش سرما و گرما
( برای بذر و نمونه های گیاهی و قطعات)
32
نمونه های بدست آمده از قالب های استوانه ای سطحی صاف ندارند با استفاده از کپینگ کردن (سرپوش) یعنی ذوب کردن گوکرد روی نمونه ها را صاف میکنند خطر برق گرفتگی
و استسمام بو گاز (گوگرد)
آزمایشگاه مکانیک خاک سالم 1 آموزشی ایران - مکانیک خاک ایران CAPPING-6" تجهیزات کپینگ 33
جهت اندازه‌گیری مساحت زمین و انجام پروژه‌های نقشه برداری بی خطر کارگاه نقشه برداری سالم 6 آموزشی ایران  EN- 100 ژاپن Theodolite دوربین نقشه برداری تئودولیت 34
تراز یابی نقاط و انجام پروژه‌های نقشه برداری بی خطر کارگاه نقشه برداری سالم 0 1 آموزشی ایران NA724 Leica 
 
Nikon AC- 2s
سنکاپور Nuvi دوربین نقشه برداری نیوو 35
جهت اندازه‌گیری مساحت زمین و انجام پروژه‌های نقشه برداری بی خطر کارگاه نقشه برداری سالم 1 آموزشی ایران Leica TC407 ژاپن Total Station دوربین نقشه برداری توتال استیشن 36