معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی عمران

سرپرست آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی عمران:
دکتر علیرضا بابائیان امینی
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~ababaeian
ایمیل: a_babaeian [at] bonabu.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1632کارشناس آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های گروه‌ مهندسی عمران:
   - مهندس رضا داودی‌وند (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1324)