معرفی سرپرست و کارشناس آزمایشگاه‌های گروه‌های مهندسی شیمی و پلیمر

سرپرست آزمایشگاه‌های گروه‌های مهندسی شیمی و پلیمر:
خانم دکتر اسمی‌زاده
آدرس صفحه شخصی:
http://rtims.bonabu.ac.ir/~eesmizadeh
ایمیل: e.esmizadeh [at] bonabu.ac.ir
شماره تماس: 04137745000 داخلی 1601کارشناس آزمایشگاه‌های گروه‌های مهندسی شیمی و پلیمر
   - مهندس فخرالدین حسن‌زاده (شماره تماس: 04137745000 داخلی 1335)